شرکت های بورسی

 

نام شرکت

درصد سهام

آدرس وب سایت

ذوب آهن اصفهان

56.5

www.esfahansteel.com

صنایع مس شهید باهنر

76

www.csp.ir

كاشي الوند

91,40

www.alvandtileco.com

كاشي سعدي

45,14

 www.saaditile.ir

معدني املاح ايران

83,64

 www.amlah.com

خاك چيني ايران

86,02

 www.icckaolin.com

پشم شيشه ايران

51,15

www.iranglasswool.com

فرآورده هاي نسوز ايران

58,03

 www.irefco

لعابيران

61,98

 www.loabiran.com