منشور اخلاقی شرکت

منشور اخلاقی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

 

این منشور که با استعانت از خداوند متعال به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آنها در اندیشه و عمل کارمندان تدوین گردیده است . در مسیر تعالی و موفقیت پایدار  قدم نهاده  و برای رسیدن به هدف غایی خود که همانا تعالی سازمانی از طریق بهبود مستمر می باشد، اقدام به پیاده سازی اصول ، مسئولیتها ی اداری بر مبنای باورها و ارزشهای اسلامی و افزایش سطح رضایتمندی با توجه به اصول و مفاد زیر می نماید :

  1. ارج نهادن به کرامت انسانی و شایسته سالاری
  2. رعایت انضباط اداری ، پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی
  3. یادگیری ، خلاقیت ، نوآوری ، گسترش دانش و مهارتها در جهت بهبود انجام مسئولیت های محوله
  4. تقویت روحیه کار تیمی و اعتقاد به باورهای فرهنگی و دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار و در ارتباط با همکاران، مشتریان و ارباب رجوع با تاکید بر رعایت تقوا ، عدالت ، عزت و اعتدال
  5. رعایت و اجرای قوانین مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمان
  6. استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلو گیری از اسراف و تبذیر با رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات
  7. دقت و کیفیت و سرعت در موضوع تولید و شفافیت و صحت در ارائه اطلاعات با رعایت اصل راز داری
  8. تلاش جهت ارتقاء و بهبود مستمر تمامی فعالیت های شرکت
ما با اعتقاد قلبی و عزمی راسخ ضمن مشارکت در مسیر تعالی ، با سازماندهی مناسب و انتصاب مسئولین زیربط و حمایت موثر از ایشان ، به تقویت فرهنگ تعالی در سطح سازمان می اندیشیم .
 
 
                                                                                                                                                       هیات مدیره
                                                                                                                                        شرکت سرمایه گذاری صدر تامین