هیات مدیره شرکت

اعضای هیات مدیرهنمایندهسمت
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامیناحمد آقا ترک نژادرئیس هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیاحمد زمانی گندمانیمدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمینکریم فروزانعضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری صباتأمینسعید عبودیعضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامینعبدالله شیرمحمد پور گرجانیعضو هیات مدیره